ดึงนักศึกษาเทคโนฯล้านนา พัฒนาทักษะ “โลจิสติกส์” รับ 4.0

(คสช.) ประกาศให้ในปี 2560 จะต้องนำพาประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ขณะที่ในส่วนกระทรวงแรงงาน ได้มีการเตรียมให้แรงงานไทยมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในหลายประการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการยกระดับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกภูมิภาคให้เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง 12 แห่ง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง สาขาโลจิสติกส์ ท่องเที่ยวและบริการ(นานาชาติเชียงแสน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่มีการดำเนินงานในจุดเน้นเฉพาะพื้นที่ตามสาขาที่มีความพร้อม

มีการฝึกอบรมทั้งกลุ่มคนทำงาน ผู้ประกอบการ ตลอดจนกลุ่มแรงงานใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในทุกสถาบันในชั้นปีสุดท้าย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นอีก 1 แห่งที่นำนักศึกษามาพัฒนาทักษะในสาขา การบริหารจัดการคลังสินค้า และสาขาการขับรถยกอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างแรงงานใหม่ให้มีความพร้อมในการทำงานให้กับผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำและรายได้ที่เหมาะสม

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำให้หน่วยงานของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำงานบูรณาการร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการและภาคเอกชน ในการพัฒนาแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่การทำงานให้มีทั้งความรู้และทักษะฝีมือให้พร้อมที่จะทำงานได้ทันทีหลังจากจบการศึกษา

ทั้งนี้ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในตลาดแรงงาน และเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มแรงงานใหม่ ในการเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคเหนือตอนบน 2 สาขาโลจิสติกส์ ท่องเที่ยวและบริการ (นานาชาติเชียงแสน) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครืองจักร เครื่องมือ สถานที่ฝึกที่ทันสมัย และบุคลากร ครูฝึก ที่มีความรู้ ความสามารถ

จึงได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมทักษะฝีมือให้กับนักศึกษาปีสุดท้าย ในสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และ สาขาการบริหารจัดการคลังสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จำนวน 68 คน ฝึกอบรม 3 วัน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค. 2560 หลักสูตร การขับรถยกอย่างปลอดภัย และหลักสูตร การจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรม WMS นักศึกษาทั้งหมดจะได้ฝึกหัดขับรถยก และฝึกหัดการใช้โปรแกรมการจัดการคลังสินค้า

นอกจากหลักสูตรดังกล่าวยังมีการอบรมหลักสูตร การขับรถลากจูง ให้กับกลุ่มแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานทั่วไปจากทั่วประเทศ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ระยะเวลาฝึก 180 ชั่วโมง ซึ่งรวมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายของขนส่ง เมื่อจบการฝึกอบรมก็มีการทดสอบใบอนุญาตขับรถหัวลากจูงให้อีกด้วย ปัจจุบันอาชีพขับรถหัวลากกำลังขาดแคลนแรงงาน อัตราค่าจ้างสูงตามประสบการณ์ เฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน

จากหลักสูตรดังกล่าวที่จัดขึ้น ได้รับเสียงตอบรับจากนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นอย่างดีมาก อย่างนางสาวสรารัตน์ ยารังคำ นักศึกษา สาขาวิศสกรรมโลจิสติกส์ ได้กล่าวขอบคุณสถาบันฯที่ได้ให้เข้ามาฝึกอบรมในภาคปฎิบัติ ซึ่งมีความพร้อม ด้านบุคลากรเครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ความปลอดภัย ได้ฝึกปฏิบัติจริงๆ

เช่นเดียวกันกับนายอาทิตย์ ลือโฮ้ง นักศึกษาในสาขาเดียวกัน ที่บอกว่า การฝึกภาคปฏิบัตินี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นอย่างมากเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว

ส่วนนายสมควร สงวนแพง หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย บอกว่า มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีห้องปฏิบัติการและบุคลากรที่มีความชำนาญในการฝึกภาคปฏิบัติ การที่นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาฝึกที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จะทำให้สามารถผลิตนักศึกษาได้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการผู้ใช้แรงงาน นักศึกษาที่จบไปแล้วส่วนใหญ่จะได้ทำงานที่บริษัท DHL บริษัทไปรษณีย์ไทย และบริษัทขนส่งของเอกชน

ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง (ภาคเหนือตอนบน 2) สาขาโลจิสติกส์ ท่องเที่ยวและบริการ มีความพร้อมทุกด้านในการพัฒนาขีดความสามารถทั้งผู้ประกอบการ และแรงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ 20 ปี ของกระทรวงแรงงานด้วย

ที่มา : www.bangkokbiznews.com