เอสซีจีผนึกรัฐ-เอกชน ผุดโปรเจ็กต์สานพลังประชารัฐพลิกฟื้นชุมชนรอบบึงบางซื่อ 61 ไร่ปอดกลางกรุง

เอสซีจีผนึกภาครัฐและเอกชน ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ SCG มอบที่ดิน 61 ไร่ พลิกฟื้นชุมชนแออัดรอบบึงบางซื่อ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

“บึงบางซื่อ” ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร อยู่ระหว่างแนวคลองประปากับคลองเปรมประชากร มีพื้นที่ประมาณ 61 ไร่ มี 5 ชุมชน 250 ครัวเรือน ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่รอบบึง มีประชากรกว่า 1,300 คน แต่เดิมบริเวณบึงบางซื่อเป็นที่ดินของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย เพื่อขุดดินดำนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์

นอกจากเป็นแหล่งดินดำแล้วบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ได้ใช้พื้นที่รอบบึงบางซื่อสร้างบ้านให้กับคนงานและครอบครัว ต่อมามีการขยายครอบครัวรวมทั้งคนต่างถิ่นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเข้ามาอยู่จนกลายเป็นชุมชนแออัด

บริษัทเอสซีจีในฐานะเจ้าของที่ดินจึงมีแผนพัฒนาบึงบางซื่อ โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคงเฟสแรก จำนวน 45 ครัวเรือน แล้วเสร็จในปี 2558 และจะดำเนินการอีก 197 ครัวเรือน

โดยจะก่อสร้างเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 60 ยูนิต ขนาดห้องละ 56 ตร.ม. ราคา 481,750 บาท อาคารชุด 4 ชั้น 3 อาคาร 133 ห้อง ขนาด 31-38 ตร.ม. ราคา 700,182 – 844,644 และสร้างบ้านกลาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลและไม่มีรายได้อีก 4 ยูนิต รวมเป็น 197 ยูนิต ใช้งบประมาณทั้งหมด 129 ล้านบาท โดยสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบเงินจำนวน 71 ล้านบาท ชุมชนสมทบจากเงินออมหลังละ 30,000 บาท รวมเป็น 5.7 ล้านบาท ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2563

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอสซีจี กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งหวังให้เป็นต้นแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 4 ด้าน คือ 1.ต้นแบบโครงการสานพลังประชารัฐที่ขับเคลื่อนโดยพลังประชารัฐอย่างแท้จริง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน

2.ต้นแบบที่อยู่อาศัยชุมชนเมืองที่ได้คำนึงถึงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากที่ดินใจกลางเมืองที่มีราคาสูงออกแบบให้เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนจึงจัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางโดยมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อลดโอกาสความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ เช่น สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์พื้นที่สีเขียว รวมทั้งสร้างบ้านกลางให้ผู้สูงวัยที่อยู่อาศัยเพียงลำพังมีปัญหาสุขภาพและไม่สามารถผ่อนสินเชื่อได้

3.เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ ตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบบ้านที่เหมาะสมกับจำนวนสมาชิก การวางผังบ้านที่ให้ความเป็นธรรมในเรื่องทำเล การประกอบอาชีพ จึงทำให้มีที่อยู่อาศัยทั้งแบบอาคารชุดและบ้านพื้นราบ

4.ต้นแบบบึงน้ำสวนสาธารณะ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบึงน้ำสามารถพัฒนาเป็นแก้มลิงของกรุงเทพช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม สามารถพัฒนาให้เป็นบึงน้ำสาธารณะที่มีความร่มรื่นสวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมโครงการ เช่น กรมธนารักษ์ ได้รับมอบและดูแลที่ดินต่อจากเอสซีจี การรถไฟแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นทางเข้าออกชุมชน เนื่องจากสภาพเดิมของชุมชนที่ตั้งอยู่เป็นพื้นที่ตาบอด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบเงิน 200 ล้านบาท เพื่อพัฒนาที่ดินที่อยู่อาศัย และพัฒนาบึงบางซื่อ

โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาชุมชนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น เป็นครอบครัวผู้เดือดร้อนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บึงบางซื่อ ตามรายชื่อผู้แสดงเจตนาขอเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง อาศัยในพื้นที่ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี เป็นสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์หรือสหกรณ์ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน กรณีอื่นๆ คณะกรรมการ จะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อพิจารณารับสิทธิ์

ที่มา : www.prachachat.net