เริ่มแล้ว!! “ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018” นายกฯ เผยบิ๊กดาต้านำไทยสู่ยุค 4.0

เริ่มแล้ว!! Digital Thailand Big Bang 2018  ชูคอนเซ็ปต์ “Thailand BIG DATA: โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ชมนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำ วันที่ 19-23 ก.ย.61 อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายกฯ เผยบิ๊กดาต้าพลิกโฉมประเทศไทยสู่ยุค 4.0

ยุทธศาสตร์ชาติยุคดิจิทัล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานอีกต่อไป หากแต่ได้หลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับชีวิตของเราอย่างแท้จริง และได้เปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สัมฤทธิ์ผล สามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมผ่านการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้ประชาชน ในชุมชนผ่าน E-Commerce  ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ การเรียนรู้ การเข้าถึงบริการของรัฐ  ทำให้เกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสที่ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมยิ่งขึ้น

ดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล ประชาชน  ทุกคนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การเตรียมความพร้อมของคนให้มีทักษะการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  เพิ่มกำลังคนด้านดิจิทัลให้มากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ การปฏิรูปการทำงานภาครัฐด้วยการนำดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  กับสิ่งแวดล้อมด้วยการนำบิ๊กดาต้า มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ เป็นต้น รวมทั้งรัฐบาลเร่งปรับฐานเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัลผ่านโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ อาทิ Smart City, Coding Thailand, Digital Transformation และ Digital Park Thailand ที่จะส่งให้ไทยเป็นผู้นำด้านการค้าการลงทุน   และการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค

บิ๊กดาต้าบริหารจัดการประเทศ

จะเห็นได้ว่าในปีนี้ รัฐบาลได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และเริ่มให้ความสำคัญกับการนำ Big Data มาขับเคลื่อนกระบวนการทำงานทุกมิติที่รัฐบาลใส่ใจดูแลประชาชนทุกคน และงานดิจิทัลไทยเเลนด์ บิ๊กแบง ในปี 2561 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thailand BIG DATA” | “เข้าใจ BIG DATA เพื่ออนาคตข้างหน้าของเราทุกคน” เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลต่อการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ และเอกชน เพื่อการบริหารจัดการ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระบบ ทำให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน และมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันกับนานาประเทศในอนาคต

ดีอีเร่งพัฒนา 3 เรื่อง

ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลฯ จะพัฒนาใน 3 เรื่องหลักคือ 1.  สร้างคนไทยให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยแนวคิดและวิธีใหม่ - Coding Thailand Initiative – ที่ประเทศไทยร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่สร้างคนตั้งแต่วัยเด็กให้มีทักษะ/ตรรกะด้าน programming ผ่าน digital platform และยังเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ของคนยุคดิจิทัล ทุกที่ ทุกเวลา อย่างไร้พรมแดน 2. สร้างความพร้อมในการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน Smart City ระดับ ASEAN และพันธมิตรอื่นๆ นอกเหนือจาก ASEAN ต่อยอดจากแนวนโยบายและการดำเนินงานด้านการบูรณาการข้อมูลของภาครัฐ ให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเมือง และข้อมูลเปิดภาครัฐพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้ครบ 30 เมือง ในปี 2565 และ 3. ขับเคลื่อนการพัฒนาไอโอที ไม่เพียงแค่จัดตั้งสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต และความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ EEC โดยรวม แต่ต้องเร่งสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจและความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนนานาชาติให้มาลงทุนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลที่สถาบัน IoT ซึ่งเป็นสถาบันแรกที่จะจัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการพัฒนา Digital Park Thailand ในพื้นที่  EEC” นายกรัฐมนตรี กล่าว

รัฐเอกชนร่วมกว่า 500 หน่วยงา

มหกรรม Digital Thailand Big Bang 2018 เป็นมหกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ กว่า 500 หน่วยงาน และความร่วมมือระดับนานาชาติจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย โปแลนด์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เวียดนาม เนปาล อินเดียและอิสราเอล มาเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล การก้าวให้ทันเทคโนโลยีและนำมาปรับใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  ซึ่งงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค พร้อมเพิ่มพื้นที่การจัดงานให้ใหญ่ขึ้นเป็น 60,000 ตารางเมตร

ชู 8 ด้านหลักเปลี่ยนแปลงประเทศ

ภายในงานนี้จะพบมิติการเปลี่ยนแปลงของประเทศใน 8 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ด้านนวัตกรรม Cloud computing ที่เชื่อมโยงโลกทั้งใบอย่างไร้ขีดจำกัด  2) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงไปทั่วโลกผ่านดิจิทัลเทคโนโลยี  อาทิ ระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ และดวงดาวอัจฉริยะหรือดาวเทียม เป็นต้น 3) ด้านการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขนาดใหญ่ ที่นำไปใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 4) ด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคต ทั้งเทคโนโลยีใหม่ เทคโนโลยีก่อกำเนิด และนวัตกรรมดิจิทัลจากเหล่า digital innovators กว่า 800 ราย  5) ด้านบล็อคเชน ที่ไม่ใช่ดิจิทัลเฉพาะโลกการเงินแต่คือดิจิทัลสำหรับทุกคน 6) ด้านการศึกษาระบบใหม่ ให้คนไทยก้าวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ทักษะ coding เบื้องต้นจนถึงระดับ advance อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  7)  ด้านเมืองอัจฉริยะ ที่จะก้าวล้ำสู่อีกขั้น กับการเตรียมพร้อมรองรับเป็นเจ้าภาพระดับอาเซียน ปี 2019 และ 8) ด้านกิจกรรมการแข่งขันระดับเยาวชน ที่มีเด็กๆ ตบเท้าเข้าร่วมกว่า 5,000 คน เพื่อแสดงความสามารถทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ในการแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันบินโดรน การแข่งขัน Coding sport  เป็นต้น