ทางหลวงเร่งเพิ่มโครงข่ายถนน! สร้างทางแยกต่างระดับที่ "แยกพยุหะคีรี"

กรมทางหลวงศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณแยกพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ หวังเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงและความปลอดภัยในการเดินทาง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กับทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จ.นครสวรรค์ ซึ่งพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมพื้นที่ใน ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 1 กม.ที่ 312+600 – กม.ที่ 315+125 และจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 3008 กม.ที่ 0+900 – กม.ที่ 1+641 คาดว่าจะสรุปผลการศึกษาของโครงการได้ภายในเดือน ต.ค. 2561

สำหรับการออกแบบสะพานตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1 รูปแบบเป็นสะพานคู่ ความกว้างข้างละ 15 เมตร มีขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง รวมความยาวสะพานทั้งสิ้น 1.1 กิโลเมตร

ปัจจุบัน บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) เป็นจุดตัดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง ถึงแม้ว่าปัจจุบันมีการควบคุมและจัดการความปลอดภัยด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร ซึ่งทำให้การจราจรจะขาดความคล่องตัวและมีแถวคอยของยานพาหนะที่ยาวในระหว่างติดสัญญาณไฟจราจรเพื่อรอเลี้ยว กรมทางหลวงจึงได้มีแนวทางการแก้ปัญหาบริเวณทางแยกที่มีปัญหาการจราจร โดยการศึกษาและออกแบบเป็นทางต่างระดับเพื่อให้การจราจรทางตรงบริเวณจุดตัดมีลักษณะการไหลอิสระ (Free Flow) โดยไม่ต้องรอสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

ทั้งนี้ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวง อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง อีกทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณแยกดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้ ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซด์

ที่มา : thansettakij.com