ไปรษณีย์ไทยคุมเข้มทุกกระบวนการส่งหีบคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

รายงานข่าวจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยความพร้อมเลือกตั้ง ปี 2562      ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งอย่างเต็มที่ และอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ในการขนส่งบัตรไปยังเขตเลือกตั้งจังหวัดต่างๆ จำนวน 350 แห่งทั่วประเทศ พร้อมภารกิจจัดส่งทุกคะแนนเสียงของคนไทยถึงมือ กกต. ด้วยมาตรฐานตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า  ไปรษณีย์ไทย ได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษให้เป็นผู้ขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด บัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร และบัตรเลือกตั้งในรอบปกติ รวมทั้งอุปกรณ์การเลือกตั้ง ไปยังเขตเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 350 เขตทั่วประเทศ

สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่17 มีนาคม 2562 นี้ ไปรษณีย์ไทยได้รับมอบหมายภารกิจจาก กกต. ให้เป็นผู้คัดแยกบัตรเลือกตั้ง และขนส่งถุงบรรจุบัตรเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ โดยบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วทั้งหมด จะถูกส่งมาทำการคัดแยก ณ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนการรับมอบถุงบรรจุซองบัตรเลือกตั้งที่ต้องตรวจนับจำนวนให้ถูกต้อง ก่อนจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการเปิดถุงบรรจุซองบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของถุง และตรวจนับจำนวนซองบัตรเลือกตั้งพร้อมบันทึกรายงานการตรวจนับ

จากนั้นจะทำการคัดแยกไปตามเขตเลือกตั้งด้วยเครื่องคัดแยกอัตโนมัติ (OCR)โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการคัดแยกอีกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ก่อนจะปิดถุงแล้วขนส่งด้วยรถขนส่งไปรษณีย์ไปยัง 350 เขตเลือกตั้งปลายทาง เพื่อนำบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง 2.6 ล้านใบไปรวมกับบัตรเลือกตั้งในรอบปกติในวันที่ 24 มีนาคม 2562 และทำการนับคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศ ในการนี้ ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมเจ้าหน้าที่กว่า 3,000คน เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจการคัดแยกและขนส่งบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยให้ความสำคัญทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการในภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งแต่การตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง การลำเลียงบัตรขึ้นรถขนส่ง การขนส่งบัตรโดยรถขนส่งไปรษณีย์ ไปจนถึงการส่งมอบยังปลายทางที่กำหนดด้วยมาตรฐานการขนส่งที่ปลอดภัย รัดกุม และตรวจสอบได้ ภายใต้การกำกับดูแลและรักษาความปลอดภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ที่มา : https://www.prachachat.net/ict
  •