เกาะติดอีอีซี : ชวนต่างชาติมาลงทุน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บีโอไอได้จัดการประชุมหารือกับหอการค้าต่างประเทศ

เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักธุรกิจต่างชาติต่อการส่งเสริมการลงทุนของไทยและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจ และยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรมารองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆและที่สำคัญคือความพยายามในการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจในประเทศไทย

โดยบีโอไอมั่นใจว่า การหารือครั้งนี้จะช่วยให้ผู้แทนหอการค้าต่างประเทศในไทยเกิดความเข้าใจนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยคาดว่าจะช่วยให้หอการค้าต่างประเทศมีความมั่นใจนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล และนำไปสู่การขยายธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่หนุนสร้างบุคลากร

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(กนศ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกนศ.ได้อนุมัติร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี ไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกรศ.) ได้นำแผนไปรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี สรุปได้ว่าประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาบุคลากร ที่ต้องสร้างเยาวชนให้มีความรู้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นหลัก และขณะนี้มีการทำงานร่วมกันในทิศทางเดียวกันของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

นอกจากนี้ สำนักงบประมาณและ สกรศ.ได้ร่วมกันปรับปรุงรายละเอียดโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนตามวัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากรในอีอีซี โดยปรับลดเหลือ 15 โครงการ วงเงิน 589 ล้านบาท จากที่เคยเสนอขอรับจัดสรรงบกลางไว้ 861 ล้านบาท จำนวน 19 โครงการ

ที่มา : www.thansettakij.com