เพิ่ม 3 จังหวัดเข้าอีอีซี ใช้ 95 ล้านศึกษา 4 เดือน

บอร์ดอีอีซี ไฟเขียวงบประมาณกลางปี 95 ล้านบาท ให้สกรส.ไปศึกษาศักยภาพ 3 จังหวัด สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และสระแก้ว ยกรับเป็นพื้นที่อีอีซีเพิ่ม รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงการค้าถึงชายแดน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(กรศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(กนศ.) มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกรศ.) ไปศึกษาการขยายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี ที่เชื่อมโยงกับชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพิ่มเติม
โดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน เพื่อนำเสนอกนศ.เห็นชอบ และให้สำนักงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณกลางปี 2561 ประมาณ 95 ล้านบาท เพื่อดำเนินการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น
ทั้งนี้ การยกระดับพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศและภูมิภาค เป็นการส่งเสริมการพัฒนาในลักษณะคลัสเตอร์ เชื่อมโยงกัน ทั้งพื้นที่ตอนในและพื้นที่ตอนนอก รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงกระจายประโยชน์ในการพัฒนา และสร้างเครือข่ายระบบการผลิตร่วมที่สร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง
ประกอบกับให้เกิดการสอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ให้ใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงกันต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา 3 จังหวัดนำร่องไปก่อน อีกทั้ง ตามร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ...ที่คาดว่าจะประกาศใช้ในเดือนมีนาคมนี้ ก็มีการระบุให้สามารถดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกา ให้พื้นที่บางส่วนในเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องให้เป็นเขตพื้นที่อีอีซีได้
“การขยายพื้นที่อีอีซีออกไปอีก 3 จังหวัด จะเป็นการพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ เชื่อมโยงไปถึงการค้าชายแดนได้ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานคู่ขนาดกับร่าง พ.ร.บ.อีอีซี เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ก็ต้องนำผลการศึกษามาเสนอกนศ.พิจารณาต่อไป”
ที่มา : www.thansettakij.com