ชูระเบียง LIMEC เชื่อม 3 ประเทศ

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีความเห็นร่วมกันในการกำหนด “ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย

(Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC)” เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของไทยกับ 2 ประเทศเพื่อนบ้านเข้าด้วยกัน ได้แก่ แขวงไซยะบูลีและแขวงหลวงพระบางของ สปป.ลาว

รัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญของเมียนมา จึงเสนอพัฒนาโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 117 และเส้นทางรองเชื่อมโยงจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ เป็น 2-4 ช่องจราจร พร้อมแผนพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ และ SMEs ไปจัดแสดงสินค้า ณ ประเทศเพื่อนบ้าน จัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าอาหารทะเลภาคเหนือตอนล่าง และศึกษาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก สุโขทัย-ศรีเทพ-หลวงพระบาง ขอขยายทางหลวง 3 สายเป็น 4 เลน ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 12 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์-คอนสาร จ.ชัยภูมิ เป็นเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC), ทางหลวงหมายเลข 21 หล่มสัก-หล่มเก่า-ภูเรือ-เลย และทางหลวงหมายเลข 225 ช่วงศรีมงคล-น้ำอ้อม และซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 2331 หล่มเก่า-ภูทับเบิก, ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 1175 ช่วง อ.แม่ระมาด-ห้วยส้มป่อย-เจดีย์ยุทธหัตถี

เสนอขอปรับปรุงทางสายรอง 6 สาย ได้แก่ (1) สท.4010 จากแยก ทล.1177-บ้านห้วยไม้ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ระยะทาง 18.268 กม. (2) สท.3019 จากแยก ทล.101 อ.คีรีมาศ-ทล.12 อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ระยะทาง 36.292 กม. (3) สท.4001 จากแยก ทล.1293-บ้านหนองกระดิ่ง อ.กงไกรลาศ ระยะทาง 12.20 กม. (4) ทล.3049 จากแยก ทล.101-แยก ทล.1272 อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ระยะทาง 14.350 กม. (5) สท.4007 แยก ทล.1180-บ้านดงจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ระยะทาง 19.830 กม. และ (6) สท.3002 แยก ท.101 นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ระยะทาง 7.218 กม.

ขอให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มศักยภาพการเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ จ.พิษณุโลก ขอให้มีเที่ยวบินพาณิชย์ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้านแหล่งน้ำขอให้เร่งรัดพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำป่าสัก, เสริมความจุอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จ.เพชรบูรณ์, ก่อสร้างอาคารแนวป้องกันตลิ่งท้ายประตูน้ำคอรุม จ.อุตรดิตถ์ พร้อมขอศึกษาการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำท้ายเมืองพิษณุโลก, ทำระบบผันน้ำจากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก และขอให้กรมชลประทานบรรจุโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงทุ่งกะโล่) ไว้ในแผนงาน

ขณะที่ด้านการยกระดับการผลิต เสนอจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ รวมถึงการขับเคลื่อนระบบกสิกรรมอาหารปลอดภัยและไร้สารพิษ

พร้อมเสนอยกระดับการท่องเที่ยวและเกษตรปลอดภัย โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม นอกจากนี้เสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น

ที่มา : https://www.prachachat.net/local-economy/news-221232