Project Cargo Heavy Lift & Break Bulk Cargo

บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และสินค้าโครงการ

  • บริการขนส่งสินค้าที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการขนส่งเป็นพิเศษ ซึ่งไม่สามารถบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ปกติได้ เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือพลังงาน เป็นต้น
  • บริการสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่พิเศษ อาทิ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สินค้าที่มีน้ำหนักหรือขนาดเกินมาตรฐาน รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหมืองแร่ และพลังงาน เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้ายเป็นพิเศษ เพราะต้องยึดหลักความปลอดภัยขั้นสูง รวมไปถึงการบริหารจัดการที่ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด