ท่าเรือมาบตาพุดฯ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการท่าเรือก๊าซ (ส่วนที่ 1) ภายในปี 2570 ขณะที่งานก่อสร้างช่วงที่ 2 เตรียมรับซองข้อเสนอเอกชน 6 มิ.ย.2566 คาดคัดเลือกเอกชนได้ภายในก.พ. 2567 และเริ่มงานก่อสร้างได้ปลายปี 2568

โครงการดังกล่าวจะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการอยู่ที่ 6.4 หมื่นล้านบาทแบ่งเป็นการลงทุนภาคเอกชน 5.2 ล้านบาท และภาครัฐ 1.2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ งานก่อสร้างจะเป็นงานถมทะเล ขนาดเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง

สำหรับช่วงที่ 1 งานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) พื้นที่ถมทะเล 550 ไร่ และพื้นที่กักเก็บตะกอนดิน 450 ไร่ โดยเอกชนที่ได้รับสัมปทานบริหารโครงการคือ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด ที่เป็นบริษัท ร่วมทุนระหว่างกลุ่มกิจการร่วมค้ากัลฟ์ และ พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ร่วมลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เปิดเผยว่า ปัจจุบันงานก่อสสร้างในช่วงที่ 1 เกิดการพัฒนาโครงการ ไปแล้วกว่า 48.65% ช้ากว่าแผนดำเนินโครงการเล็กน้อย สำหรับงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในปัจจุบัน ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อนกันทราย การลงหินแกนแล้วเสร็จ 100% และอยู่ระหว่างปรับขนาดเสริมหินเกราะชั้นนอก ติดตั้งเขื่อนกันคลื่นทะเล (Breakwater) ถมทรายเพื่อก่อสร้างถนน สะพานเข้า-ออกโครงการ

รวมทั้งเตรียมงานอู่ลอยสำหรับหล่อเขื่อนกันคลื่นสำเร็จรูป (Caisson) ขณะเดียวกันในส่วนของงานขุดลอกและถมทะเล มีการติดตั้งม่านกันตะกอน และตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (SS) โดยคาดว่าโครงการช่วงที่ 1 จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2570

ส่วนโครงการช่วงที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างท่าเทียบเรือ (Superstructure) และการประกอบกิจการบนพื้นที่ถมทะเลช่วงที่ 1 ซึ่งเอกชนจะได้รับสิทธิพัฒนาพื้นที่แปลง A เนื้อที่ 200 ไร่ ความยาวหน้าท่า 815 เมตร ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว 2 ท่ารองรับปริมาณสินค้า 4 ล้านตันต่อปี และแปลง C เนื้อที่ 150 ไร่ คลังสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ระยะเวลาสัมปทาน 32 ปี

“ทั้งนี้ การเดินหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดช่วงที่ 2 ถือว่ามีความล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมราวครึ่งปี เนื่องจากการคัดเลือกเอกชนในครั้งแรกปลายปีที่แล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอจึงต้องมีการคัดเลือกใหม่ในปีนี้ แต่คาดว่าภาพรวมโครงการระยะที่ 3 ทั้งหมดจะแล้วเสร็จในช่วงปี 2570”

Cr: bangkokbiznews