ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ระดับปริญญาตรี รอบโควตา สมัครได้ตั้งแต่ 8 พ.ย. - 30 ธ.ค.65 เร่งผลิตบุคลากร รองรับตลาดด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง

จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้กรมเจ้าท่าเตรียมความพร้อมที่จะผลิตบุคลากร ด้านพาณิชยนาวีที่มีคุณภาพในด้านโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาชีพการเดินเรือพาณิชย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตคนประจำเรือทุกระดับชั้นให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ ตลอดจนพัฒนา ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มวิทยฐานะคนประจำเรือทุกระดับชั้นให้ได้มาตรฐานสากล

โดยได้เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตร 5 ปี(ปริญญาตรี) ในรอบโควต้า ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ จำนวน 100 นาย

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน 60 นาย

คุณสมบัติ สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.25 สามารถยื่นสมัครได้เลย ไม่ต้องสอบข้อเขียน โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นใบสมัครได้ที่ http://www.mmtc.ac.th

สำหรับผู้สนใจทั่วไป หรือผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบโควต้าในครั้งนี้ สามารถยื่นสมัครอีกครั้งในรอบต่อไปสำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งจะประกาศรายละเอียดการรับสมัครให้ทราบในลำดับถัดไป ทาง Facebook : ThaiMMTC

สำหรับการดำเนินการสอบคัดเลือก ดำเนินการโดยคณะกรรมการฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการศึกษา การทดสอบพลศึกษา และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นยุติ ผู้สมัครต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองทั้งนั้น

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เตรียมพร้อมที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในด้านโลจิสติกส์ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน สามารถสอบถามเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โทร. 02 756 4971-80 ต่อ 0,107

Cr : mgronline