นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานผลไม้ไทยเพื่อการส่งออก "ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ" (Premium Thai Fruits) ตามนโยบายของ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างจุดเด่นให้สามารถแข่งขันได้ และรักษาตลาดการส่งออกผลไม้ที่สำคัญในตลาดจีน โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เขตที่ 6 เขตที่ 7 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน (สมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ตลอด supply chain" นำร่องในผลไม้ทุเรียน และลำไยส่งออกไปจีน

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตผลไม้ในสวนของเกษตรกร แหล่งที่มาของผลไม้จากสวน การคัดบรรจุ การรับรองสุขอนามัยพืช และกระบวนการขนส่งโลจิสติกส์ ไปจนถึงด่านนำเข้าที่ประเทศจีน ให้สามารถทวนสอบ และติดตามข้อมูลในทุกขั้นตอนได้ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในประเทศจีน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรมีความพร้อมในการให้บริการขึ้นทะเบียนสวน (GAP) ให้กับเกษตรกร รวมถึงการเปลี่ยนรหัสรับรอง GAP ในรูปแบบใหม่ การลดปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ในผลไม้ส่งออกไปจีนตามมาตรการ GMP Plus ในโรงคัดบรรจุผลไม้สด ตามนโยบายของจังหวัดจันทบุรี รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ และรับรองสุขอนามัยพืช ทุเรียนสด และลำไยสด ตามเงื่อนไขในพิธีสารส่งออกไปจีน โดยคาดว่าในฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2566 จะสามารถส่งออกลำไยสดจากแปลงเกษตรกรที่สามารถส่งไปจีนได้จำนวน 11,228 แปลง ปริมาณไม่น้อยกว่า 3 แสนตัน และทุเรียนสด 27,276 แปลง ปริมาณไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัน

นอกจากนี้ ระบบการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto System) สามารถเก็บข้อมูลในทุกขั้นตอนการผลิต โดยอยู่ระหว่างการเจรจาทางเทคนิค เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์กับจีน จึงสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าการส่งออกผลไม้สดไทยไปตลาดจีน จะเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพมาจากสวนของเกษตรกรไทย และคัดบรรจุตามมาตรฐานโรงคัดบรรจุผลไม้สด ได้รับความเชื่อถือในมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็น "ผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ" (Premium Thai Fruits)

Cr : mgronline