นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทางการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกรมมีภารกิจสำคัญในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในกรอบเวทีต่าง ๆ การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) รวมทั้งการเจรจาและหารือกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศคู่ค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย

ให้ไทยมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัว เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และควรใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมทั้งอยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตของประเทศคู่ค้าสำคัญ

“ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมีความเชื่อมโยงระหว่างหลายประเทศและในเชิงห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนและแบ่งแยกกว่าในอดีต ไทยจึงจำเป็นต้องมีเป้าหมายและวางยุทธศาสตร์ภายในประเทศที่ชัดเจน ในการวางบทบาทการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการค้าอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นการค้าใหม่ ๆ โดยใช้การเจรจากับประเทศต่าง ๆ ในเวทีโลกเป็นเครื่องมือ”

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรมมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จในการจัดทำ FTA 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ อาทิ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ฮ่องกง เปรู และชิลี ส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่ FTA

Cr: thansettakij