ครม.ไฟเขียวเดินหน้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบขนส่งสินค้าเชียงของระยะที่ 2 ดึงเอกชนร่วมทุน

ครม.ไฟเขียวเดินหน้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบขนส่งสินค้าเชียงของระยะที่ 2 ดึงเอกชนร่วมทุน

ครม.ไฟเขียวเปิดสัมปทาน 15 ปี ”ศูนย์การขนส่งสินค้าเชียงของ” ดึงเอกชนลงทุน PPP เนื้อที่ 335 ไร่ พร้อมเปิดปี’65

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย พร้อมให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost เฉพาะในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) ทั้งหมด

และมีการให้สิทธิในทรัพย์สินของโครงการฯ ในรูปแบบ Build – Operate – Transfer (BOT) เพื่อให้ภาคเอกชนเปิดให้บริการโครงการฯ อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2565 ระยะเวลาสัมปทาน 15 ปี

 

รวมทั้งอนุมัติค่างานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะที่ 2 วงเงิน 660.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นการก่อสร้างขยายในส่วนพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารเปลี่ยนถ่ายและบรรจุสินค้า และลานกองเก็บตู้สินค้า เป็นต้น เพื่อรองรับเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568

และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวนเงิน 34.22 ล้านบาท และวงเงินหลักประกันตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200,000 บาท

ทั้งนี้ มติครม.เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2555 อนุมัติในหลักการให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นสถานีปรับเปลี่ยนการขนส่งระหว่างประเทศไปสู่ภายในประเทศ รวมถึงเชื่อมต่อระบบการขนส่งจากถนนไปสู่ทางรถไฟ

โดยเป็นศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ที่สามารถดำเนินพิธีการที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกได้ในจุดเดียว โดยตั้งอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (ข้ามแม่น้ำโขง) แห่งที่ 4 ประชิดด่านพรมแดนเชียงของ จังหวัดเชียงรายฝั่งเหนือ เนื้อที่รวมประมาณ 335 ไร่

โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จแล้วตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2563 ซึ่งจะเปิดให้บริการภายในเดือนพ.ค. 2564 โดยกรมการขนส่งทางบกจะเป็นผู้ดำเนินการไปก่อนในระหว่างรอการคัดเลือกเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน เพื่อเปิดให้บริการอย่าเต็มรูปแบบโดยภาคเอกชนในช่วงปี 2565

สำหรับการก่อสร้างระยะที่ 2 จะเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 และเปิดให้บริการในปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเปิดให้บริการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ต่อไป

Cr: prachachat.net

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info