“คมนาคม” ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนมอเตอร์เวย์ 2 สาย ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.-4 ม.ค.66 ต้อนรับประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนาม โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ บนทางหลวงพิเศษ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2566   สำหรับทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) ที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง ดังต่อไปนี้   
  1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอน กรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยา และตอนบ้านหนองปรือ - บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง พ.ศ. 2564
  2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
- ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอน พระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน พ.ศ. 2555 - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอน บางปะอิน - บางพลี ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมากเป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่เข้า - ออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่วงนี้จะช่วยสนับสนุนให้การเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การจราจรมีความคล่องตัว อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศและลดมลพิษทางอากาศ PM 2.5 อีกด้วย Cr: thansettakij