จ่อเปิดประมูล “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายขนส่งสินค้าเชียงของ”

จ่อเปิดประมูล “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายขนส่งสินค้าเชียงของ”

ขบ. จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับฟังความคิดเห็นเอกชน ดัน“ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ” หลังเตรียมเอกสารประมูล ดึงเอกชนร่วมทุนพีพีพี กลางปี 2564 บูมรถไฟทางคู่คู่สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ นายจิรุตม์  วิศาลจิตร  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)  เปิดเผยว่า  โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ บนเส้นทาง R3A เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทย – สปป.ลาว – สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) รวมถึงรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) ระหว่างทางถนนกับทางราง ผ่านแนวรถไฟทางคู่สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะทำให้อำเภอเชียงของหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ หรือ Logistic Hub ที่มีความสำคัญ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล

ส่วนของการบริหารจัดการโครงการฯ ขบ.ได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบพีพีพี ( PPP Net Cost) โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าเวนคืนที่ดิน และค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ส่วนเอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าเครื่องมืออุปกรณ์ยกขน และงานระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และรับผิดชอบในส่วนของการบริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M) ตลอดระยะเวลาร่วมลงทุน 15 ปี โดยปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ได้ให้ความเห็นชอบรูปแบบการร่วมลงทุนในโครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนดำเนินการคัดเลือกเอกชนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

ปัจจุบันขบ.อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ระยะที่ 1 มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 90 และจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 ในส่วนของกระบวนการพีพีพี  คาดการณ์ว่าจะสามารถออกประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนได้ในช่วงกลางปี 2564 และลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนได้ในช่วงต้นปี 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งช่วยอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ขบ.เล็งเห็นถึงศักยภาพ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ของโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพื่อให้การดำเนินการมีความครบถ้วนในทุกมิติ และสอดคล้องกับความสนใจของภาคเอกชนและผู้สนใจร่วมลงทุนอย่างแท้จริง

ที่มา : thansettakij

 

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info

Copyright 2020 logistics2day.com ©  All Rights Reserved 

Online Marketing & Web Design by i2u communication