นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยและติมอร์-เลสเต สามารถสรุปผลการเจรจาเปิดตลาดของติมอร์-เลสเต ระดับทวิภาคี ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ของติมอร์-เลสเตสำเร็จแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ซึ่งฝ่ายไทย นำโดย นางพิมพ์ชนก พิตต์ฟีลด์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำ WTO และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และฝ่ายติมอร์-เลสเต นำโดยนาย Joaquim Amaral รัฐมนตรีประสานงานการเศรษฐกิจและหัวหน้าคณะเจรจาการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO โดยติมอร์-เลสเต ยอมที่จะเปิดตลาดลดเลิกภาษีศุลกากรที่เก็บกับสินค้าส่งออกหลายรายการของไทยตามที่ไทยร้องขอแล้ว

โดยการลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรที่จะเก็บกับสินค้าส่งออกของสมาชิก WTO จะต้องเป็นอัตราเดียวกัน ทั้งนี้ ติมอร์-เลสเต ตั้งเป้าจะจบการเจรจาทวิภาคีกับสมาชิก WTO ให้เสร็จ เพื่อสามารถจบกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก WTO โดยสมบูรณ์ ภายในการประชุมรัฐมนตรี WTO (Ministerial Conference : MC) ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยจะครบ 10 ปี ที่ติมอร์-เลสเต แสดงความสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก WTO เมื่อปี 2558

นอกจากการเปิดตลาดสินค้าที่ติมอร์-เลสเต จะต้องผูกพันให้สมาชิก WTO แล้ว ติมอร์-เลสเต ยังต้องผูกพันที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การค้าต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในความตกลง WTO อาทิ การลดเลิกการอุดหนุนสินค้าเกษตร กฎระเบียบด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กฎระเบียบทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการค้า และมาตรการเยียวยาทางการค้า

Cr: prachachat