การก่อสร้าง “ศูนย์คัดแยกอัตโนมัติ” ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท China Railway Nanning Group Co., Ltd.  กับบริษัท  SF Express ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในวงการขนส่งสินค้าและพัสดุ (courier) ของจีน ซึ่งตั้งอยู่ในภายในพื้นที่ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว โดยศูนย์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์คัดแยกอัตโนมัติมุ่งสู่อาเซียนที่มีความทันสมัยและมีขนาดใหญ่ที่สุดของกว่างซี มีพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 1.5 แสน ตร.ม. มีมูลค่าการลงทุน 1,000 ล้านหยวน มีศักยภาพรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ปีละ 1 ล้านตัน

ปัจจุบัน ประเทศจีนให้ความสำคัญกับระบบงานขนส่งและโลจิสติกส์ด้วย “รถไฟ” เป็นอย่างมาก และการขนส่งทางรถไฟถือเป็นหนึ่งใน ‘ฟันเฟือง’ ชิ้นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาให้เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็น “ฮับ” การขนส่งสินค้าเชื่อมจีน(ตะวันตก) กับประเทศสมาชิก RCEP เอเชียกลาง และยุโรป โดยมี “ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง” เป็นหนึ่งใน ‘ผู้เล่นตัวจริง’ ของระบบงานขนส่งและโลจิสติกส์ทางรางของกว่างซี

ท่าสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิง เป็นจุดข้อต่อสำคัญในระเบียงการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ (International Land and Sea Trade Corridor – ILSTC) และเป็นโครงการสำคัญในแผนการพัฒนาเมืองศูนย์กลางโลจิสติกส์ประเภทท่าเรือบก (Inland port) แห่งชาติจีน ถือเป็นด่านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางรถไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกว่างซี เริ่มให้บริการด้านพิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า-ขาออกแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

Cr: thaibizchina