พาณิชย์เตรียมเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและมีหนังสือรับรองในการส่งออกเพื่อดูแลส่งออกกาแฟสอดคล้องกับการผลิตและตลาดภายในประเทศ นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ซึ่งรับทราบการทบทวนประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกกาแฟที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ กรมฯ จะดำเนินการการจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวระหว่างวันที่ 3 – 17 มกราคม 2566 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและส่ง (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 (คกอ.4) ตรวจพิจารณาต่อไป โดยภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศสามารถเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาลงนามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ พร้อมทั้งระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... นอกจากนี้ กรมฯ สามารถออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก 2 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ พ.ศ. ... และ (2) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาต พ.ศ. ... ภายหลังจากประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฯ มีผลบังคับใช้ นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป Cr: thansettakij