นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) รอบที่ 6 กับกลุ่มประเทศเอฟตา ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2566 ณ กรุงเทพฯ

โดยจะมีทั้งการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า ซึ่งมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย กับนายมาร์คัส สลาเกนฮอฟ เอกอัครราชทูตผู้แทนสมาพันธรัฐสวิส ด้านความตกลงการค้าและหัวหน้าฝ่ายการค้าโลก ภายใต้คณะกรรมการกิจการเศรษฐกิจต่างประเทศ หัวหน้าทีมฝ่ายเอฟตา ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการเจรจาในภาพรวม และการประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญ 11 คณะ ได้แก่

1. การค้าสินค้า

2. มาตรการเยียวยาทางการค้า

3. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

4. การค้าบริการ

5. การลงทุน

6. การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

8. การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. ข้อบททั่วไป ข้อบทสุดท้าย และข้อบทเชิงสถาบัน การระงับข้อพิพาท

10. ความร่วมมือด้านและการเสริมสร้างศักยภาพ

11. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

นอกจากนี้ ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2566 จะมีการประชุมกลุ่มย่อยอีก 2 คณะ คือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และการอำนวยความสะดวกทางการค้า ที่กรุงเทพฯ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญของ 2 กลุ่มดังกล่าว ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในเดือนกันยายนนี้ โดยทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าหมายที่จะสรุปผลการเจรจาให้ได้ภายในกลางปี 2567

Cr: Matichon