“กรมการขนส่งทางบก” ลุยผลิตบุคลากรด้านความปลอดภัยในการขนส่ง จัดอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งฟรี ตั้งเป้า 45 รุ่น จำนวน 1,350 รายทั่วประเทศ หวังช่วยป้องกันเกิดอุบัติเหตุ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พ.ค.นี้

นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุกในประเทศไทย มีระบบการบริหารจัดการและการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนในทุกขั้นตอน โดยกำหนดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) ซึ่งเป็นบุคลากรเฉพาะด้านที่รับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการขนส่ง รวมทั้งมีแผนการจัดการและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน

โดยได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2564 โดยประกาศดังกล่าวจะใช้บังคับกับผู้ประกอบการขนส่งทุกราย ทั้งผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ และผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล จะต้องจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) ขึ้นอยู่กับประเภท และขนาดของผู้ประกอบการขนส่ง

นางสิริรัตน์ กล่าวต่อว่า โดยบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) มีหน้าที่หลัก 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการรถ การจัดการผู้ขับรถ การจัดการการเดินรถ การจัดการการบรรทุกและรถโดยสาร และการบริหารจัดการการวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อให้การขนส่งเป็นไปด้วยความปลอดภัย และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางถนนในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบในหลักสูตรที่มีมาตรฐาน ตามระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด คือหลักสูตรการอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM)

โดยมีระยะเวลาการอบรม รวม 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย 8 หัวข้อวิชา ได้แก่ ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง การบำรุงรักษารถและการตรวจความพร้อมของรถ การจัดการพนักงานขับรถ การวางแผนและปฏิบัติการเดินรถ ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร การจัดการเหตุฉุกเฉิน และการวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งกำหนดจัดการอบรมดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด้านความปลอดภัยในการขนส่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวม 45 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 1,350 ราย ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค.65 ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดในทุกภูมิภาค

นางสิริรัตน์ กล่าวอีกว่า ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ซึ่งประสงค์จะได้รับการขึ้นทะเบียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง และสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.tsmthai.com กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เลือกจังหวัด และรุ่นที่ต้องการเข้ารับการอบรม

พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ได้แก่ รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว บัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองจากผู้ประกอบการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค.นี้ และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมทางเว็บไซต์ www.tsmthai.com โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม และรุ่นในการอบรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.tsmthai.com

Cr: dailynews.co.th