ศักดิ์สยามเผยหารือเลขาธิการเวทีการขนส่งระหว่างประเทศ เล็งร่วมมือเวทีวิชาการด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนในเอเชีย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้นาย Young Tae Kim เลขาธิการเวทีการขนส่งระหว่างประเทศ (International Transport Forum: ITF) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อนำไปสู่การกำหนดขอบเขตความร่วมมือที่เป็นไปได้ และการขอรับความร่วมมือทางวิชาการในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนในเอเชีย (Sustainable Infrastructure Programme in Asia: SIPA) ระหว่างกระทรวงคมนาคมและ ITF

โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เปิดเผยภายหลังการหารือว่า การเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม และ ITF ในวันนี้ เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและนานาชาติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กระทรวงคมนาคมจึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในอนาคตให้สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการ และรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ (Transport Efficiency) ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green and Safe Transport)

และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusivity) พร้อมเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้ง 4 มิติ (ทางบก ราง น้ำ และอากาศ) รวมถึงการสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลาง ในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ซึ่ง

ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันหารือในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1.กรอบการดำเนินงานของ ITF ซึ่งเป็นเวทีหารือด้านนโยบายการขนส่งเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการขนส่งในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงการขนส่งอย่างเท่าเทียม

2.โครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของรัฐบาลไทย ได้แก่

1)     การจัดทำแผนการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง คู่ขนานไปกับโครงข่ายรถไฟทางคู่ (MR-MAP) ซึ่งเป็นระบบคมนาคมในอนาคตเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น

2) การพัฒนาถนนภายในประเทศที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเดินทางในอนาคต อาทิ การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) และโครงการทางพิเศษ พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

3) การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

4) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค 8 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น พิษณุโลก อุดรธานี หาดใหญ่ และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในราคาที่เป็นธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า

5) การพัฒนารถไฟความเร็วสูงระหว่างไทย-สปป.ลาว ในการพัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า

6) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร

7) การพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมอ่าวไทยและอันดามัน ที่จังหวัดชุมพรและระนอง (Land Bridge) เพื่อเชื่อมโครงข่ายการขนส่งของประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งทางถนน ทางราง และทางน้ำ ซึ่งจะช่วยให้เกิดแนวเส้นทางที่ตรง ลดระยะเวลาการเดินทาง และลดต้นทุนค่าขนส่ง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ จากการคมนาคมขนส่ง รวมถึงจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาด ซึ่งขณะนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ได้มีนโยบายในการนำรถ เรือ และรถไฟพลังงานไฟฟ้าแทนการใช้พลังงานรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้คุณภาพอากาศในระบบการคมนาคมขนส่งของไทยดีขึ้น และช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วย

3.ขอบเขตความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างกระทรวงคมนาคม และ ITF อาทิ โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนในเอเชีย (Sustainable Infrastructure Programme in Asia : SIPA) การพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการขนส่งที่ดี รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานโยบายด้านการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหารือร่วมกับผู้ประสานงานโครงการ SIPA ในการพิจารณาความพร้อมและความเป็นไปได้ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ SIPA ต่อไป

ในตอนท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวขอบคุณเลขาธิการ ITF สำหรับคำเชิญให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ITF ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ITF กระทรวงคมนาคมจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีลำดับขั้นตอนในการพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น รวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

Cr: prachachat