สบพ. กรุงเทพฯสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์การบินกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์การบินให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้น มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า การทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและการสร้างมาตรฐานเพื่อสนับสนุนภารกิจของประเทศ ซึ่งการดำเนินการทั้งสองหน่วยงานจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรด้านการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานหน่วยงานที่กำกับดูแลจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป

Cr: mgronline.com