นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า  กรมฯ จัดคณะลงพื้นที่ประชุมหารือและติดตามสถานการณ์ทางการค้า สำหรับการส่งออกสินค้าทุเรียนไปประเทศจีนให้แก่ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการสวนทุเรียน ณ จังหวัดระยอง รวมถึงชี้แจงแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้กรอบความตกลงทางการค้าเสรี (FTA) เพื่อลดต้นทุนและสร้างแต้มต่อทางการค้า

การส่งออกทุเรียนสดไปจีนจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีนำเข้า (0%) ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน – จีน (ACFTA) และกรอบความตกลง RCEP ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้สิทธิ FTA ส่งออกทุเรียนไปจีนจะต้องขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากับกรมการค้าต่างประเทศ

·        โดยกรอบความตกลง ACFTA ใช้ Form E ,

·        กรอบความตกลง RCEP ใช้ Form RCEP

นอกจากนี้ ผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานศุลกากรจีน (GACC) คือ ผลไม้ไทยที่ส่งออกไปจีนต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phyto Certificate) กำกับไปด้วยทุกครั้ง

โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผลไม้มาจากแปลงปลูกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งในขั้นตอนนี้ กรมวิชาการเกษตรได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนผลไม้กับโรงคัดบรรจุกับ GACC เพื่อยืนยันความถูกต้องแหล่งที่มาของผลไม้

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาการปลอมแปลงหนังสือรับรองเป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทาง โดยการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือที่เรียกว่า ระบบ DFT SMART Certificate of Origin (DFT SMART C/O)

ซึ่งจะช่วยให้การปลอมแปลงหนังสือรับรองฯ ทำได้ยากขึ้น และยังได้เร่งแก้ปัญหาโดยการประสานงานกับศุลกากรปลายทางอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศุลกากรจีนที่พบปัญหาการปลอมแปลงเอกสารหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทุเรียน

ทั้งนี้ กรมฯ พร้อมจะให้คำปรึกษา ดูแล และปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทย หากมีข้อสงสัยด้านการค้าต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

Cr: dailynews