สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศมณฑลหูหนานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศเขตฯ กว่างซี จัดการประชุมทางไกลเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า โลจิสติกส์ และระเบียงบก-ทะเลภาคตะวันตกสายใหม่ (New Western Land-Sea Corridor: NWLSC) โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรชั้นนำและสมาคมธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ท่าขนส่งสินค้า และการค้า เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นใน 4 เมืองพร้อมกัน ได้แก่ นครฉางซา เมืองหวยฮั่ว และเมืองหย่งโจวในมณฑลหูหนาน รวมถึงนครหนานหนิงในเขตฯ กว่างซี

นอกจากนี้ ในวันดังกล่าวยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อเมืองหวยฮั่ว มณฑลหูหนาน กับสมาคมโลจิสติกส์เมืองหลิ่วโจว เขตฯ กว่างซี รวมถึงพิธีเปิดท่าบกนานาชาติหวยฮั่ว ซึ่งถือเป็นท่าบกที่ก่อตั้งโดยเครือบริษัท Beibu Gulf Port แห่งแรกในมณฑลหูหนาน ภายในท่าบกแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ลานสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ พื้นที่ขนถ่ายสินค้า และพื้นที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์ รวมขนาด 20,000 ตารางเมตร ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์และบริการตู้คอนเทนเนอร์ เช่น การรับและส่งคืนตู้ การเก็บรักษาตู้เปล่า การขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ และการแชร์พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ (Less than container load) นอกจากนี้ ปัจจุบัน ท่าบกนานาชาติหย่งโจวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างรอการตรวจรับ คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ภายในปี 2565

การกระชับความร่วมมือระหว่างมณฑลหูหนานกับเขตฯ กว่างซีในครั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตลาดการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างกันแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมโมเดลการขนส่ง “ราง+เรือ” และห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้ามแดนของกลุ่มเมืองนครฉางซา-เมืองจูโจว-เมืองเซียงถานกับเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้และเชื่อมโยงต่อไปยังอาเซียน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับความเป็นนานาชาติของระเบียงบก-ทะเลภาคตะวันตกสายใหม่ (NWLSC) อีกด้วย

ที่ผ่านมา มณฑลหูหนานสนับสนุนให้เมืองที่มีพรมแดนติดกับเขตฯ กว่างซี เช่น เมืองหวยฮั่ว เมืองหย่งโจว และเมืองเส้าหยาง รวมถึงนครฉางซา ดำเนินนโยบายส่งเสริมการเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงบก-ทะเลภาคตะวันตกสายใหม่มาอย่างต่อเนื่อง เช่น (1) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 บริษัท New Land-Sea Corridor Operation ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครฉงชิ่ง ได้เปิดสาขาที่เมืองหวยฮั่ว มณฑลหูหนาน เพื่อมุ่งส่งเสริมการขนส่งทางรถไฟสู่ยุโรปและการขนส่งหลากหลายรูปแบบไปสู่อาเซียน เช่น ลาวและเวียดนาม (2) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เปิดตัวการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟจากเมืองหวยฮั่วไปยังนครเวียงจันทน์ขบวนแรก รวมระยะทาง 2,098 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 วัน ต่อมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เปิดตัวการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟจากนครเวียงจันทน์ไปยังเมืองหวยฮั่วขบวนแรก ซึ่งเดินทางถึงเมืองหวยฮั่วในวันที่ 12 เมษายน และ (3) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ได้เปิดตัวการขนส่งสินค้าหลากหลายรูปแบบจากเมืองหวยฮั่ว ผ่านเขตฯ กว่างซี ไปยังเวียดนาม และออกทะเลที่ท่าเรือไฮฟองของเวียดนาม

อนึ่ง ในปี 2564 มูลค่าการค้าระหว่างมณฑลหูหนานกับอาเซียนคิดเป็น 15,133 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.3 ของภาพรวมมูลค่าการค้าระหว่างหูหนานกับต่างประเทศ

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com

Cr: thaibizchina.com