“อนุทิน” ไฟเขียวร่างงบประมาณปี 67 กว่า 2.4 แสนล้านบาท ดัน 88 เมกะโปรเจ็กต์ หนุนแผนระบบขนส่งคมนาคม เร่งสรุปผลงบประมาณรายจ่าย ชงสำนักงบประมาณภายใน 27 ม.ค.นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะที่ 3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ว่า  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งได้มีการพิจารณากลั่นกรองตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของ 7 กระทรวง 26 หน่วยงาน “ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำสรุปข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ นำเสนอตนพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 27 มกราคม 2566 ตามขั้นตอนต่อไป”   นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ตนได้มีข้อสั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1. การพิจารณาโครงการของทุกหน่วยงาน จะต้องมีความพร้อมในทุกมิติ เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ต้องพร้อมดำเนินการทันที 2. ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ
  1. การจัดทำงบประมาณขอให้หน่วยงานพิจารณาความคุ้มค่านอกเหนือจากการคุ้มทุนของการลงทุน โดยให้คำนึงถึงความคุ้มทุนของผู้ประกอบการในการขนส่ง และต้นทุนของการดำรงชีวิตของประชาชน การเดินทางขนส่งมวลชน ตลอดจนการสร้างรายได้กลับคืนมาสู่ประเทศในรูปแบบของ ภาษีของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา การสร้างแรงงาน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้สนับสนุนโครงการ อย่างเช่นโครงการ Landbridge ที่สามารถทำให้เกิดความขยายตัวของการขนส่งสินค้าเชื่อมต่อ ASEAN โดยใช้เงินลงทุนของรัฐลดลง สามารถใช้วิธีการร่วมมือร่วมทุนกับภาคเอกชนได้ เพราะนอกจากเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นการสร้างอุตสาหกรรมหลังท่าเพิ่มเติมภายในประเทศ
ขณะเดียวกันที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างคำของบประมาณบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 108 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 244,505.6705 ล้านบาท แบ่งเป็น เป้าหมายที่ 1 จำนวน 11 หน่วยงาน (สปค./ทล./ทช./จท./ทย./ขบ./ขร./สนข./รฟท./รฟม./กทพ.) 88 โครงการ วงเงิน 243,660.1700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.65       สำหรับโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี – นครราชสีมา,ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ -กาญจนบุรี,โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย,โครงการศูนย์ขนส่งชายแดน จ.นครพนม,โครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน 16 แห่ง ,โครงการทางพิเศษสายกระทู้ - ป่าตอง จ.ภูเก็ต ,โครงการทางหลวงพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย ช่วงจตุโชติ – ลำลูกกา,โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค (ไฮสปีดไทย-จีน), โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่- นครพนม และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ฯลฯ ส่วนเป้าหมายที่ 2 จำนวน 15 หน่วยงาน (จท./สศช./สวทช./วว./มว./กรมวิชาการเกษตร/กรมปศุสัตว์/กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)/สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ม.พะเยา/ม.เชียงใหม่/ม.บูรพา/ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 20 โครงการ วงเงิน 845.5005 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ทั้งนี้มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนเพื่อรองรับงาน NSW ,โครงการพัฒนาระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) และเครื่องหมายประจำตัวสำหรับซากสัตว์ ,โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ผ่านระบบ NSW,โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต,โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติเพื่อการสอบกลับได้ในการวัดสำหรับการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทางทะเล (LSPs) ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม ฯลฯ Cr: thansettakij