งานขุดอุโมงค์รถไฟยวี่หลงเสวี่ยซานซึ่งลอดใต้ภูเขาหิมะมังกรหยกในเมืองลี่เจียง ได้ขุดทะลุสำเร็จแล้ว  ทั้งนี้ อุโมงค์รถไฟยวี่หลงเสวี่ยซานมีความยาว 14.7 กิโลเมตร โดยเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดและเป็นอุโมงค์รถไฟที่สามารถขุดทะลุสำเร็จเป็นลำดับที่ 19 ในบรรดาอุโมงค์รถไฟทั้งหมด 20 แห่งของเส้นทางรถไฟลี่เจียง-แชงกรีล่า

เส้นทางรถไฟลี่เจียง-แชงกรีล่ามีความยาว 139 กิโลเมตร กำหนดความเร็วเดินรถ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดเส้นทางมีสถานีรถไฟ 13 สถานี มีสะพาน 34 แห่งและอุโมงค์ 20 แห่ง ช่วงที่เป็นสะพานและอุโมงค์มีระยะทางรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.4 ของระยะทางทั้งหมด

เส้นทางรถไฟลี่เจียง-แชงกรีล่าสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน โดยเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเสือกระโจน ภูเขาหิมะฮาปา และแชงกรีล่า เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยกว่า 10 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าทิเบต ชนเผ่าอี๋ ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าน่าซี เป็นต้น

ปัจจุบัน การก่อสร้างเส้นทางรถไฟลี่เจียง-แชงกรีล่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างดี โดยงานก่อสร้างสะพาน   งานรากฐาน และงานก่อสร้างสถานีได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของงานขุดอุโมงค์แห่งสุดท้าย  งานวางราง และงานระบบไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ภายในปี 2565  ทั้งนี้ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจากลี่เจียงถึงแชงกรีล่าเหลือเพียงครึ่งชั่วโมง และเมื่อเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟคุนหมิง-ลี่เจียงแล้ว จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจากคุนหมิงถึงแชงกรีล่าเหลือเพียง 5 ชั่วโมง

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2022/05/06/032066662.shtml

Cr: thaibizchina.com