“กทท.” แจ้งปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า และการให้บริการเรือลากจูงตามสถานการณ์ปัจจุบัน นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ได้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าและการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.66 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันดังตารางต่อไปนี้ อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประเภทตู้สินค้า อัตราค่าธรรมเนียมเดิม (1 ต.ค.65) อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน (1 ม.ค.66) ดังนี้ ตู้มีสินค้า ขนาด 20 ฟุต ราคาเดิม 73 บาท ราคาปัจจุบัน 73 บาท, ตู้มีสินค้า ขนาด 40 ฟุต เดิม 146 บาท ปัจจุบัน 146 บาท และ ตู้มีสินค้า ขนาดมากกว่า 40 ฟุต เดิม164 บาท ปัจจุบัน 164 บาท   ขณะที่ ประเภทตู้สินค้า อัตราค่าธรรมเนียมเดิม (1 ต.ค.65) อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน (1 ม.ค.66) ดังนี้ ตู้สินค้าเปล่า ขนาด 20 ฟุต ราคาเดิม 44 บาท ปัจจุบัน 44 บาท, ตู้สินค้าเปล่า ขนาด 40 ฟุต เดิม 88 บาท ปัจจุบัน 88 บาท และ ตู้สินค้าเปล่า ขนาดมากกว่า 40 ฟุต เดิม 99 บาท ปัจจุบัน 99 บาท ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย ท่าเรือกรุงเทพ เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้า ขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียมเดิม (1 ต.ค.65) อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน (1 ม.ค.66) ราคาเดิม 2,321 บาท/ชม. ปัจจุบัน 2,321 บาท/ชม. และ ท่าเรือแหลมฉบัง เดิม 2,961 บาท/ชม. ปัจจุบัน 2,961 บาท/ชม. (กรณีเศษของ ชม. แต่ไม่ถึง 30 นาที จะคิดเป็น 30 นาที และหากเกิน 30 นาที แต่ไม่ถึง 1 ชม. คิดเป็น 1 ชม.)   ทั้งนี้ กทท. จะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมทุกวันที่ 1 ของเดือน ม.ค. เม.ย. ก.ค. และ ต.ค. ของทุกปี ซึ่งใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี พ.ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่แผนกวิเคราะห์ต้นทุน กองบัญชีงบประมาณ สำนักบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. 0-2269-5620 Cr: dailynews