นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภาวะสังคมไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนรุ่นใหม่ พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า พฤติกรรมการเข้าสู่การทำงาน โดยมีผลสำรวจของภาคเอกชน ซึ่งสำรวจผู้ที่มีอายุ 15-25 ปี จำนวน 1.9 หมื่นคน ส่วนใหญ่ต้องการงานที่มีค่าตอบแทนสูง สอดคล้องความชอบตัวเอง และมีสมดุลชีวิตสามารถเลือกวันทำงานได้

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สถานการณ์การจ้างงานในช่วงต่อไป ผู้ประกอบการต้องพิจารณาและปรับปรุงรูปแบบการจ้างงาน รวมทั้งระบบจ้างงานให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป

ขาดแคลนแรงงานด้านดิจิทัลและไอที

อีกปัญหาหนึ่งทางด้านแรงงาน พบว่า ปัจจุบันพบปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านดิจิทัลและไอที จากการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของภาคธุรกิจและการแพร่ระบาดของโควิด19 ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้ภาคธุรกิจปรับตัว โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตและการทำงานรูปแบบ ใหม่มากขึ้น

แรงงานเกษตรเจอผลกระทบเอลนีโญ

นอกจากนี้ยังต้องติดตามรายได้และการจ้างงานของแรงงานภาคเกษตรกรรม จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ หรือภัยแล้ง โดยองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) พยากรณ์ว่าปีนี้ทั่วโลกจะเข้าสู่ภาวะเอลนีโญ ที่ทำให้อุณหภูมิสูงกว่าปกติ มีปริมาณฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงนาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตร และรายได้ของเกษตรกร

Cr: thansettakij