การพัฒนา เกษตรอัจฉริยะ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม โดย EEC ได้วางหมุดหมายที่จะทำให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ หรือ S-Curve ภายใต้แผนปฏิบัติการการเกษตร ชลประทาน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรที่สำคัญ ในส่วนของภาคการเกษตรในพื้นที่ EEC มีการตั้งเป้าหมายในการพัฒนา 3 ด้าน คือ

1. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

2. การจัดการด้านพื้นที่ทำกิน

3. การพัฒนาและแปรรูปสินค้า

โดยที่ผ่านมา มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนตั้งแต่ภาคการผลิต เช่น การนำ Sensors มาใช้วัดคุณภาพดิน วัดปริมาณน้ำ การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูงและระบบอัตโนมัติ

เมื่อปีที่แล้ว มีการคิดค้นนวัตกรรมถุงห่อผลไม้ Magic Growth พัฒนาขึ้นโดย ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ทำมาจากวัสดุนอนวูฟเวน ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันศัตรูพืช ให้ผลผลิตทุเรียนที่ผิวสวย เปลือกบาง น้ำหนักเนื้อเพิ่มขึ้น ช่วยลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี

“เทคโนโลยี โรงเรือนอีแวป เป็นโรงเรือนที่สามารถลดความร้อนในโรงเรือน และช่วยป้องกันแมลงขนาดเล็กได้ค่อนข้างดี แต่ยังมีปัญหาจากความชื้นสัมพัทธ์ที่สูง เนื่องจากต้องใช้น้ำระเหยในกระบวนการลดความร้อนในระบบ Evaporative cooling system โรงเรือนอีแวปโดยทั่วไปจะควบคุมการปิดเปิดพัดลมและปั๊มน้ำ”

“ผู้สนใจสามารถดูโรงเรือนอีแวปอัจฉริยะต้นแบบได้ที่โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม โทรศัพท์ 0-2940-5791 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง โทรศัพท์ 038 692 355 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

Cr: salika.co