ไทยเร่งศึกษาห่วงโซ่อุปทานผลพวงสงครามการค้าสหรัฐ-จีน : บทความ โดย... รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ทีมวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาเวริ์ดแบงก์

ความรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น วันนี้ สหรัฐอเมริกาออกกฎหมายอย่าง Chip and Science Act เพื่อไม่ให้จีนพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้ โดยห้ามไม่ให้บริษัทของสหรัฐอเมริกาจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และวัตถุดิบสำคัญ ให้กับจีน

รวมไปถึงห้ามไม่ให้วิศวกรและแรงงานมีฝีมือต่าง ๆ ทำงานให้กับจีน ปรากฏการณ์การแยกห่วงโซ่อุปทานนี้ นำไปสู่คำถามว่าเรื่องดังกล่าวน่าจะเป็น Game Changers กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งกำลังเปิดโอกาสให้ไทย และ อาเซียน เข้าไปเชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของโลกหรือไม่ อย่างไร

ดังนั้น ไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งศึกษาปรากฏการณ์การแย่งห่วงโซ่อุปทาน และประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการแยกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสำคัญระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ จีน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และ ไทย ในด้านการผลิต การค้า การลงทุน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

และเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการกำหนดแนวทางของประเทศไทย ในการรับมือ และใช้ประโยชน์จากการแยกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสำคัญระหว่างสองประเทศมหาอำนาจ เพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดและเกิดผลกระทบทางลบน้อยที่สุด

Cr: thansettakij