ไม่สวมหน้ากาก-ไข้สูงห้ามขึ้นรถไฟฟ้า

ไม่สวมหน้ากาก-ไข้สูงห้ามขึ้นรถไฟฟ้า

กรมราง ผนึก  บีทีเอส- BEM – รฟม-รฟท ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ย้ำต้องสวมหน้ากากอานามัยตลอดเส้นทางฝ่าฝืน  –มีไข้ ห้ามใช้บริการกรมการขนส่งทางราง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของผู้โดยสารที่เดินทางในระบบการขนส่งทางราง โดยมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) บริษัท บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ที่ประชุมเห็นชอบให้ ขร. ออกประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้โดยสารและหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง

2.ให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในระบบ

3.ให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางจัดให้มีจุดบริการหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยขอความร่วมมือกับหน่วยงาน สมาคม หรือกลุ่มที่ผลิตหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มาอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้าใช้บริการระบบขนส่งทางราง

4.ให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางดำเนินการเพิ่มจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการทุกสถานี โดยเร่งจัดให้มีเครื่องมือสำหรับตรวจอุณหภูมิ (Thermoscan) ให้เพียงพอ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากการเพิ่มความเข้มงวดการคัดกรองในการเข้าใช้ระบบโดยสาร

5. หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรอง ขอให้หน่วยงานผู้ให้บริการดำเนินการระงับไม่ให้เข้าใช้บริการโดยทันที พร้อมทั้งดำเนินการติดต่อหน่วยงานสาธารณะสุขดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาประเมินผลกระทบในการดำเนินการดังกล่าว ในด้านกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ขร. จะจัดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อดำเนินการหาข้อสรุปกันต่อไป

ที่มา : thansettakij.com

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info

Follow Us

     

Copyright 2020 logistics2day.com ©  All Rights Reserved 

Online Marketing & Web Design by i2u communication