“TIFFA” จับมือ “สวนสุนันทาฯ” ร่วมสร้างและพัฒนาบัณฑิตโลจิสติกส์ ตอบสนองภาคธุรกิจอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 60 ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว กรุงเทพฯ นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ TIFFA

ได้ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบริหารจัดการในศาสตร์ด้านธุรกิจพาณิชยนาวี ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กรในฐานะที่เป็นผู้ให้โอกาสทางการศึกษากับพนักงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในฐานะผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง และเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการฯ ในการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตรงตามความต้องการเข้าทำงานกับบริษัทหลังจากจบการศึกษา

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทชั้นนำในด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้บุคคลากรที่มีคุณภาพและตรงตามต้องการทางธุรกิจ เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพขององค์กรและประเทศชาติต่อไป