ประเด็น hot! กับ Logistics Talk จัดการต้นทุนการขนส่งในยุค E-Business กับคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการ เรียนรู้กับตัวจริงประสบการณ์จริง

Logistics talk การจัดการต้นทุนการขนส่งในยุค E-Business โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล รองคณบดี คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Logistics 4.0-Technology & Big data" วิทยากรโดยคุณสุรทิน ธัญญะผลิน รองนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย วัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมให้นักศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจจากผู้มีประสบการณ์จริง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจด้านการขนส่ง

โดยโลจิสติกส์ 4.0 เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาโลจิสติกส์ในยุค 4.0 จะช่วยลดช่องว่างระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสั้นลง ทำให้ผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจของตนเองไปสู่ Digital Process สามารถสร้างคุณค่าสู่ผู้บริโภคและแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดโลกได้หมดสมัยที่จะใช้แรงงานคนหรือแมนนวล (Manual) ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี จะเข้ามาแทนที่ในงานทุกลักษณะงาน ดังนั้น จึงทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีการทำงานให้เข้ากับยุค 4.0 ซึ่งจะมีปรากฏการณ์โดยนำ 1. การเชื่อมโยงทุกสิ่งผ่านบนอินเทอร์เน็ต (Internet of Things : IOT), Social Media, OMNI Channel , Big Data 2. ระบบอัตโนมัติ (Automation) และ3. รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ทั้งนี้คุณสุรทิน ธัญญะผลิน ได้นำเสนอตัวอย่างจริงของบริษัท จาก Mobile Application การขนส่ง ของบริษัท โดยมีลูกค้าสำคัญ เช่น

- transport electronic product to north regional panasonic ap (home applicant) panasonic view (Audio/video) hitoshi,tcl,phillip,LG,sanyo,honda motorcycle,misc cargo,IKEA furniture

- transport electronic product to north regional panasonic ap (home applicant) panasonic view (Audio/video) hitoshi,tcl,phillip,LG,sanyo,honda motorcycle,misc cargo,IKEA furniture ณ ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงศ์ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ที่มา : www.ryt9.com