ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และงานดนตรี 37 ปี มสธ.