LOGISTICS FOR BUSINESS

บริการโลจิสติกส์ สำหรับกลุ่มธุรกิจ/องค์กรฯ

บริการขนส่งระหว่างประเทศ

ขนส่งทางเรือ
บริการขนส่งระหว่างประเทศ

ทางเรือ

ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ครอบคลุมท่าเรือทั่วทุกทวีป

airfreight
บริการขนส่งระหว่างประเทศ

ทางเครื่องบิน

บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าในประเทศและต่างประเทศ บริการทั้งเที่ยวบินตรง เที่ยวบินต่อ สู่ปลายทางทั่วโลก

truck 5 extra L
บริการขนส่งระหว่างประเทศ

ทางรถ

บริการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกข้ามแดน (Cross Border Service) ไปยังประเทศในแถบอินโดจีน ได้แก่ พม่า ลาว

seafreight 1
บริการขนส่งระหว่างประเทศ

ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

บริการขนส่งสินค้าที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการขนส่งเป็นพิเศษ ซึ่งไม่สามารถบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ปกติได้

อาทิ เครื่องจักรขนาดใหญ่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือพลังงาน

ส่งสินค้าทางเรือ
บริการขนส่งสินค้า

สินค้าควบคุมพิเศษ

บริการขนส่งสินค้าประเภทของเหลว และ ก๊าซ อาทิ สารเคมี น้ำมันพืช น้ำมัน ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังสามารถให้บริการ flexitank สำหรับการเก็บ และขนส่งสินค้าประเภทของเหลวที่ไม่อันตราย เช่น เคมีภัณฑ์ น้ำมันที่ใช้แล้ว โรงงานอุตสาหกรรม เครืองดื่ม และอาหาร

courier 1
บริการขนส่งระหว่างประเทศ

พัสดุ เอกสาร

ส่งพัสดุ และเอกสารด่วนระหว่างประเทศ (Parcel & Document Express)

 

 

 

warehouse 1
บริการด้านคลังสินค้า

และการกระจายสินค้า

ศูนย์โลจิสติกส์/กระจายสินค้าระหว่างประเทศ การจัดการบริหารคลังสินค้า ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริการบริหารคลังสินค้าครบวงจรด้วยระบบ WMS การควบคุมการหยิบจ่ายสินค้ารวมถึงการกระจายสินค้า

packing 1
บริการด้านบรรจุสินค้า

เคลื่อนย้ายสินค้า

บริการบรรจุสินค้าบน Pallet การตีลังไม้ การทำ Lashing และบริการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยสามารถให้บริการได้ทั้งในและนอกพื้นที่ของลูกค้า เพื่อป้องกันความเสียหายมิให้เกิดกับสินค้า

customs
บริการดำเนินพิธีการศุลกากร

ขาเข้าและขาออก

บริการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก ทั้งในส่วนที่เป็นใบขนปากระวาง หรือใบขนแบบ BOI รวมถึงใบขนชนิดพิเศษต่างๆ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากรของท่าน

*ราคาค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่จัดส่งทางเรือ เครื่องบิน รถบรรทุก ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภท จำนวน และน้ำหนักสินค้า, ปริมาตรสินค้าบรรจุภัณฑ์, เมืองท่าปลายทาง, ความหนาแน่นของเมืองท่าแต่ละเมือง, อัตราค่าความผันผวนของน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น

บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

ส่งสินค้าที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการขนส่งเป็นพิเศษ

บริการขนส่งสินค้าที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ

บริการขนส่งสินค้าประเภทของเหลว และ ก๊าซ อาทิ สารเคมี น้ำมันพืช น้ำมัน ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ

บริการครอบคลุมท่าเรือทั่วทุกทวีป มากกว่า 350 เมือง ใน 177 ประเทศทั่วโลก

บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

บริการทั้งเที่ยวบินตรง หรือเที่ยวบินต่อ สู่ปลายทางทั่วโลก