บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และสินค้าโครงการ

  •  บริการสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่พิเศษ อาทิ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สินค้าที่มีน้ำหนักหรือขนาดเกินมาตรฐาน รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหมืองแร่ และพลังงาน เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้ายเป็นพิเศษ เพราะต้องยึดหลักความปลอดภัยขั้นสูง รวมไปถึงการบริหารจัดการที่ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด

project-cargo-1-s
project-cargo-2-s