วันขอบคุณพระเจ้าซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ปี เป็นเทศกาลของชาวยุโรปที่มาตั้งถิ่นฐานในอเมริกา โดยจะมีมื้อค่ำที่ต้องมี ไก่งวง และมันบด เป็นสัญลักษณ์ของเทศกาล