Memorial Day : May 30, 2022

Memorial Day : May 30, 2022

ตรงกับวันจันทร์สุดท้ายในเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ปี เป็นวันที่มีขึ้นเพื่อระลึกถึงทหารอเมริกันที่เสียชีวิตเพื่อประเทศชาติในแต่ละสงคราม โดยจะมีพิธีสดุดีให้แก่ทหารเหล่านี้อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ญาติของทหารที่เสียสละเพื่อชาติ โดยในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2022

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info