Veterans Day Sale : November 11

Veterans Day Sale : November 11

วันที่ 11 พฤศจิกายน ในอดีตกำหนดให้เป็นวันสงบศึก (Armistice Day) เพื่อระลึกถึงการยุติการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2497 ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ประกาศให้วันนี้เป็น “วันทหารผ่านศึก” เพื่อแสดงความเคารพต่อชาวอเมริกันทั้ง 16 ล้านคน ที่ต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 (รวมถึงกว่า 407,000 คนที่ต้องสละชีวิต) และทุกคนที่ได้รับใช้ชาติ ดังที่ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์เขียนไว้ในคำประกาศวันทหารผ่านศึกครั้งแรกว่า “ขอให้เราได้อุทิศตนให้แก่ภารกิจอันจะส่งเสริมสันติสุขที่ถาวร เพื่อให้ความพยายามของพวกเขาเหล่านี้ไม่สูญเปล่า”

Leave a commentThe most efficient online logistics media in Thailand.

Contact Info